Автобиографска анализа на медиумски текст

Читање на медиумскиот текст на тој начин што сопствените искуства и доживувања ги споредуваме со оние на личностите за кои зборува текстот или кои се јавуваат во него. Ваквиот аналитички пристап поаѓа од човековото асоцијативно размислување, го тера читателот да сочувствува, но и го развива своето критичко размислување за медиумскиот текст.

Англиски

autobiographical analysis of media text