Anakronizëm

1. Nocion, krijimtari, objekt, dukuri që i përket të kaluarës; që është e vjetruar në kohën kur është aktualizuar: uesterni si zhanër filmik.

2. Vendosja e ngjarjeve, sendeve, dukurive në kohë së cilës nuk i përkasin: të dhëna se celulari ekziston gjatë gjithë shekullit XX; rekuizitat, kostumografia, muzika në shfaqje teatrore, film ose emision, të pasinkronizuara me kohën dhe tematikën që shfaqet. Mund të jetë i qëllimshëm – në filmin Parku Jurai Stiven Spilbergut ose i paqëllimshëm – shprehia për përdorimin e diskut-flopi ose makinës së shtrypit.

Anglisht

Anachronism