Algoritëm

1. Procedurë për zgjidhje të problemit matematikor në numër të kufizuar hapash, që shpesh përfshin përsëritje të operacionit.

2. Procedurë që “hap pas hapi” ndjek një program kompjuterik për të zgjidhur ndonjë problem ose për të arritur ndonjë qëllim të caktuar.

Maqedonisht

Алгоритам

Anglisht

algorithm