Знаковен јазик

Јазичен систем на невербална комуникација, којшто користи визуелно-мануелен начин за да изрази значење. Знаковниот јазик се состои од знаци направени со прстите, рацете, главата, лицето. Не постои еден универзален знаковен јазик, туку има многу варијанти, многу знаковни јазици, исто како што е и со говорните.

Тоа е полноправен јазичен систем со своја граматика и лексика, а не само телесно претставување на изговорените или на напишаните зборови.

Албански

Gjuhë e shenjave

Англиски

Sign language