Затворен текст

Термин создаден од Умберто Еко, како текст со едно значење или со ограничен број интерпретации. Затворени текстови најчесто се детективските приказни, криминалистичките романи, пропагандните текстови, текстовите со теза. Затворениот текст му е упатен на читателот како на пасивен примач на пораката, без да остави можност за негова (на читателот) различна интерпретација.

Албански

Tekst i mbyllur

Англиски

closed text