Rrjeti i informacionit

Strukturë e cila përdoret për bartjen e formave dhe llojeve të ndryshme të informacioneve. Struktura e tij kryesore përbëhet nga degaë që lidhin nyje të caktuara. Numri i madh i shkencëtarëve dhe hulumtueseve janë marrë me çështjen e përkufizimit të rrjetit informatik rrjeteve informative, varësisht nga organizata funksionale dhe bartjes bartja së e të dhënave dhe bashkë me klasifikimin e rrjeteve informatike informative. Rrjetet informatike inforative kanë aplikim zbatim të gjerë, pothuajse në të gjitha disiplinat shkencore. Janë realizuar numër i madh i hulumtimeve për shfrytëzimin të e rrjeteve informatike informative (për shembull rrjete të kombinuara, të thella) në fushën e mjekësisë për zbulim më të lehtë të sëmundjeve, krijim të barnave etj., si dhe nevoja tjera për mbështetje të komunikimit në kohë reale, bartje të sasive të mëdha të të dhënave si dhe përpunim të të dhënave.

Anglisht

information net