Бот

1. Компјутерска програма што извршува автоматски задачи што се повторуваат, особено програма дизајнирана да изврши злонамерно дејство.

2. Компјутер кој е под контрола на бот и може да се користи за злонамерни цели како дел од мрежа на контролирани компјутери.

3. Компјутерска програма или лик (на пример во игра) дизајнирани да ги имитираат постапките на некоја личност.

Албански

Bot

Англиски

bot