Audiotekst, tekst zanor

Porosi e dedikuar për perceptim zanor nga publiku (radioemision, radiodramë etj).

Anglisht

audio text