Arsimi mbi informimin

Arsimi për fitimin e shkathtësive dhe njohurive për qasjen, përdorimin, përpunimin dhe krijimin einformacioneve.

Anglisht

information education