Anotacion

Shënim, përkatësisht shkrim i shënimeve mbi tekstin e caktuar me qëllim sqarimin plotësues, plotësimin ose komentimin.

Maqedonisht

Анотација

Anglisht

annotation