Рок, дедлајн

Термин до којшто некоја медиумска содржина треба да биде доставена за објавување или за емитување. Доколку е дозволено, рокот може да се продолжи до датумот/рокот за исклучување (drop-dead date/deadline), што е последниот можен термин за доставување на содржините и по којшто продолжувањето, најчесто, не е можно.

Албански

Afati i fundit

Англиски

deadline