Рударење на податоци

Длабински пребарувања на податоци на разни извори, како што се статистичките или друг вид бази на податоци коишто се достапни на интернет. Нивната анализа може да открие важни сознанија за откривање криминал, корупција, начинот на којшто се трошат јавните пари итн. Брзиот развој на информатичката технологија овозможи да се создаде т.н. „податочно новинарство“, односно новинарство засновано на податоци. Тоа обрнува поедеднакво, а понекогаш и поголемо внимание на самите податоци, а не само на користењето на податоците како средство за пронаоѓање или за подобрување на новинарските содржини и објави. Дел од медиумите ги објавуваат комплетните податоци заедно со објавите, а понекогаш и самите податоци самостојно за да можат луѓето и сами да ги анализираат.

Албански

Nxjerrje  e të dhënave

Англиски

data mining