Репетитор

Направа што се користи за пренесување аудио- и визуелни сигнали, а ги предава радио- или телевизиска станица со што се овозможува слушателите или гледачите да добијат тон, слика.

Албански

Repetitor

Англиски

Repeater