Citat

Pjesë e nxjerrë nga ndonjë tekst ose fjalim, zakonisht i shënuar me thonjëza ose shenja tjera. Në tekst ose studim shkencor ofrohet me të dhëna të plota prej ku është marrë, duke e përmendur autorin, titullin e librit ose artikullit, botuesin, vendin dhe vitin e botimit, faqen.

Maqedonisht

Цитат

Anglisht

citation