Censurë

Kufizim i mendimit ndryshe në media, kontrolli i mediave dhe porosive mediatike. Anashkalim i një pjese të tekstit për shkak të mospërputhjes me politikën redaktuese. Kufizimi i qëndrimeve, dokumenteve, teksteve të caktuara që të jenë të disponueshme lirshëm për publikun. Censura përfshin shkurtim të së drejtës së qasjes në informacione. Mund të orientohet në libra, gazeta, revista, radio, televizion, programe, film madje edhe të ketë ndikim edhe mbi muzikën, pikturën, skulpturën.

Maqedonisht

Цензура

Anglisht

censorship