Redaktor

Person i ngarkuar për redaktimin dhe përmbajtjen e medias së shtypit, elektronike ose digjitale.

Maqedonisht

Уредник

Anglisht

editor