PR-profesionist, specialist përi marrëdhënieve me publikun

Person i cili punon në pjesën e marrëdhënieve me publikun dhe realizon kontakte të afërta me klientët, me qëllim për ta kuptuar vlerën e mallit , shërbimit ose organizatës së tyre. Si rezultat i kësaj personi e prezanton atë vlerë para publikut të caktuar, duke krijuar fushata të cilat do të ndikojnë në atë se si do t’i pranojë klienti.

Anglisht

PR professional