Portal

Termi në shkencën kompjuterike përdoret për të shënuar faqe interneti, e cila përdoret si hyrje në internet, ku mblidhen informacione të cilat janë të dobishme për ndonjë person, i cili është interesuar për fusha të caktuara. Ky mund të jetë portal biznesi, lajmesh, për blerje etj.

Maqedonisht

Портал

Anglisht

portal