Leksemë

Njësi gjuhësore abstrakte e cila në vetvete i bashkon të gjitha variantet fonetike, gramatikore dhe semantike në një fjalë. Lema është forma e cituar e leksemës, përkatësisht përcaktori/njësia kryesore në fjalorët. P.sh., emrat citohen në formën njëjëse të pashquar, foljet në vetën e tretë njëjës në kohën e tashme etj.

Maqedonisht

Лексема

Anglisht

lexeme