Grupe demografike

Pjesë e popullatës së përgjithshme sipas moshës, gjinisë, profesionit, kombësisë, përkatësisë  etnike, orientimit seksual etj. Individët mund t’u përkasin disa grupeve demografike, p.sh., amerikan, bibliotekist, inxhinier i kompjuterit, sportist.

Anglisht

demographic groups