Демографски групи

Дел од општата популација според  возраста, полот, занимањето, националноста, етничкото потекло, сексуалната ориентација итн. Поединците може да припаѓаат на неколку демографски групи, на пр. Американец , библиотекар, компјутерски инженер, спортист.

Албански

Grupe demografike

Англиски

demographic groups