Чипфејк

Лесно остварливо манипулирање на видеото, гласот и сликата со едноставни компјутерски програми. Намерното селектирање на одредени секвенции на видеото влијае да не се покажува што е речено или што се случило навистина, во полза на тие кои сакаат нејзино деформирање. Една од формите е кога се интервенира на брзината на гласот, со цел лицето кое зборува да се прикаже на одреден начин пред публиката. Друг начин на чипфејк е деконтекстуализирањето на аудиовизуелната содржина.

Албански

Çipfejk

Англиски

Cheapfakes