Analizë semiologjike e tekstit mediatik

Analizë e shenjave, strukturës dhe domethënies së tyre në tekstet mediatike, si dhe interpretimi i tyre në nivele të ndryshme. Në mediat bashkëkohore veçanërisht u kushtohet vëmendje shenjave në shtojcat e ndryshme, programeve televizive, reklamave, filmave dokumentare, spoteve. Të gjithë këto tekste mediatike janë polisemike, që do të thotë përmbajnë shenja të ndryshme në më shumë nivele. Analiza semiologjike ka për qëllim të hulumtojë se si përmbajtjet mediatike i përdorin, i konstruktojnë ose i riciklojnë shenjat.

Anglisht

semiological analysis of media text