Телевизија

1. Предавање на оддалеченост и прием на слики што се движат и на неподвижни објекти на екран и на звук преку средства за радиоелектроника.

2. Област од науката и техниката поврзана со вакво предавање и прием.

3. Организации коишто вршат емитување емисии.

Албански

Televizion

Англиски

television