Njusmejker

Person i cili është burim i informacionit për lajm ose ka potencial për të qenë burim.

Maqedonisht

Њусмејкер