Медиумска концентрација

1. Процес на купување простор во само еден медиум за рекламирање или публицитет, а не во различни медиуми, со што се создава моќ преку концентрација.

2. Доминација на медиумскиот пазар од мал број (или една) големи медиумски корпорации.

Албански

Përqendrimi mediatik

Англиски

media concentration

Skip to content