Медиумска концентрација

1. Процес на купување простор во само еден медиум за рекламирање или публицитет, а не во различни медиуми, со што се создава моќ преку концентрација.

2. Доминација на медиумскиот пазар од мал број (или една) големи медиумски корпорации.

Албански

Përqendrimi mediatik

Англиски

media concentration