Karrem i klikimit, klikbejt

Fjalë ose titull i artikullit që në mënyrë të fshehur ose të dukshme përpiqet ta joshë lexuesin që të klikojë në tekstin, për ta hapur dhe lexuar. Tituj të tillë janë të gjithë ato që shpesh fillojnë me fjalët: “Tronditëse!” ose “Me siguri!”, me shprehjet “Shihni se cilat janë pesë punët të cilat…” ose, në përgjithësi ato të cilët janë manipuluese dhe të orientuara të shkaktojnë emocione të fuqishme te lexuesi, me qëllim ai ta hapë gjithë tekstin. Karremat e klikimit shumë shpesh cekin në tekst i cili aspak nuk ka lidhshmëri me titullin ose, është po aq i zbrazët dhe pa përmbajtje sa edhe vetë titulli.

Anglisht

clickbait