Авторско право

Вид интелектуална сопственост којашто на оној што ја поседува му овозможува непречено да располага со делото: да го умножува, да го видоизменува, да го дополнува, да го прикажува, како и да создава други дела што се засноваат врз оригиналното.

Албански

E drejta autoriale

Англиски

copyright