Titull

  1. Pjesë e faqes kryesore në mediat e shtypit ose online, të cilën përveç titullit e përbëjnë nëntitulli dhe mestitulli. Titulli është pjesa e lajmit që lë më së shumti përshtypje, funksioni i të cilit është që me sa më pak fjalë dhe në mënyrë të plotë t’i paraqesë faktet më të rëndësishme të ngjarjes/tekstit.
  2. Fjalë ose varg fjalësh, shpeshherë me shkronja më të mëdha, të vendosura në fillim të një faqeje për hyrje ose kategorizim.
  3. Pjesë e shkurtër kryesore e shkruar me shkronja të theksuara mbi tekstin në gazetë ose media online, që tregon se për çfarë bëhet fjalë në tekst.
  4. Rresht i shtypur lart në faqe, në të cilën theksohen titulli, numri i faqes dhe informacione të tjera lidhur me përmbajtjen.

Maqedonisht

Наслов

Anglisht

headline