Тема

1. Основниот проблем, мисла, суштинска идеја или предмет на текстот.

2. Основниот пакет од форми, бои, изглед на прозорецот и други графички детали кај информатичките технички уреди, како што се компјутерите и телефоните, или кај веб-страниците.

Албански

Temë

Англиски

theme