Стигма, стигматизација

Обележување, жиг, фрлен срам или неформална казна врз некого, поради некои карактеристики како што се одредена попреченост или психичка болест. Понекогаш личноста се стигматизира и поради нешто што го доживеала. Стигмата го уништува личниот углед и предизвикува јавна осуда на личноста, што може да има длабоки последици врз неа и поради што стигматизацијата е штетна појава во заедницата.

Албански

Stigma, stigmatizimi

Англиски

Stigmatization