Monopol

Posedim i kontrollit mbi shtëpitë mediatike dhe informacionet. Përqendrimi i fuqisë mbi mediat sociale, me qëllim të mbrojtjes së interesave dhe orientimit tëopinionit publik. Mund të jetë komercial, ekonomik dhe politik. Monopoli mbi mediat e ndihmon propagandën, pabarazinë dhe kontrollin e proceseve shoqërore.

Maqedonisht

Монопол

Anglisht

monopoly