Монопол

Поседување контрола врз медиумски куќи и информации. Концентрирање моќ врз влијателни медиуми, со цел заштита на интереси и насочување на јавното мислење. Може да биде комерцијален, економски и политички. Монополот врз медиумите ја потпомага пропагандата, нееднаквоста и контролата на општествените процеси.

Албански

Monopol

Англиски

monopoly