Manipulimi mediatik

Përmbledhje e teknikave të lidhura me të cilat në mënyrë të shkathtë krijohet imazh ose argument që favorizon interesa konkrete të dikujt. Taktikat e tilla mund të përfshijnë përdorim të mashtrimeve logjike, manipulimit, dezinformatave, teknikave retorike dhe propaganduese. Në këtë mënyrë vëmendja e publikut riorientohet ndaj diçkaje tjetër, me qëllim që të ndërpresësë dëgjuari argumente të caktuara. Marrëdhëniet me publikun gjithashtu mund të përdoren edhe si veprim për manipulim.

Anglisht

media manipulation

Për më shumë shih:

Heath, R.L. ed., 2013. Encyclopedia of publicrelations. Sage Publications.