Legjendë

Tekst i shkurtër, i cili shoqëron ndonjë fotografi ose ilustrim, pjesë përbërëse e tekstit më të madh të shkruar (artikull, intervistë etj.), e që është në funksion të sqarimit të paraqitjes funksionale.

Maqedonisht

Легенда

Anglisht

Caption