Криптографија

Тајно писмо. Процес на криење или кодирање на информации кои може да ги разбере само тој кому се наменети, трансфер на пораки во тајни кодови. Тајниот код има клуч или метод за дешифрирање на пораката.

Албански

Kriptografi

Англиски

Cryptography