Коментар

1. Опис на настан додека се случува, даден од водителот на медиумската програма пред директното вклучување на известувачот.

2. Секоја медиумска содржина којашто пренесува новинарски мислења и ставови, наместо фактографската состојба, на пример, коментар на уредникот.

Албански

Koment

Англиски

commentary