Edukimi informativ

Aftësi për t’u gjetur, pranuar, vlerësuar, interpretuar dhe për t’u përdorur informacionet në mënyrë efektive.

Anglisht

informationliteracy