Домаќин

1. Лице кое ги пречекува и разговара со поканети гости на радио и телевизиски програми (в. водител).

2. Компјутерско поврзување на индивидуални персонални компјутери со интернет; бизнис за поставување веб-страници на интернет за да бидат видени од секој корисник со интернет-конекција; место каде што се чуваат датотеките.

Албански

Nikoqir/hostim

Англиски

host, hosting

За повеќе види: