Дигитален јаз

Нови форми на социјална нееднаквост што произлегуваат од нееднаков пристап до новите информатички комуникациски технологии, според пол, територија, општествена класа.

Албански

Hendek digjital

Англиски

digital gap