Дигитален јаз

Нови форми на социјална нееднаквост што произлегуваат од нееднаков пристап до новите информатички комуникациски технологии, според пол, територија, општествена класа.

Албански

Hendek digjital

Англиски

digital gap

Skip to content