Блог

Веб-страница со редовно ажурирана листа на коментари и линкови до информации на интернет. Блогот често служи како јавно достапен дневник на поединец или на заедница и има тенденција да го одразува специфичниот карактер и личноста на корисниците на страницата.

Албански

Blog

Англиски

blog/weblog